• Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-5.jpg
  • Naamloos-3.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-2.jpg
  • Naamloos-1.jpg

LET OP ! Deze website gebruikt cookies.

Wanneer u niet akkoord gaat met gebruik van onze cookies dient u uw browser aan te passen. Meer info

Akkoord

Deze website maakt gebruik van cookies om het fuctioneren en het gebruik van deze website te verbeteren. Ook maken wij gebruik van cookies van derden (social media). Er zal op geen enkele wijze contact kunnen worden gemaakt met gebruikers door middel van de cookies.

Voor het instellen weigeren van cookies in je browser, kijk op de onderstaande links voor instructies:

Voor extra toelichting verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

andere tijden EDKANDERE TIJDEN EDK - Harmonie Echo der Kempen kent een rijke geschiedenis. Een deel van die geschiedenis is vastgelegd door de voormalig dirigent F.J.C. Aarts (dirigent tussen 1898 en 1938). Onlangs dook onze verenigingsarchivaris Ger Antonis de handgeschreven 'Vermeldingswaardige gebeurtenissen uit de geschiedenis der fanfare De Echo der Kempen' van Aarts op uit zijn archief om ze te digitaliseren. Vanaf deze maand publiceren we iedere maand een verhaal van Frans Aarts op onze website. Ger schreef de teksten letterlijk over en daarom zijn ze nog te lezen in de taal van toen. We beginnen met een gebeurtenis die precies 100 jaar geleden plaatsvond. De fanfare ging op concours in Zaltbommel. Een halve wereldreis in die tijd. De dag zou uitdraaien op een groot succes.

Grote nationale muziekwedstrijd te Zalt.Bommel, 1919

In den loop van de maand Februari 1919 ontving het bestuur der Fanfare een uitnodiging van het bestuur der Harmonie Kapel “Generaal Karel van der Heijden” te Zalt.Bommel, tot deelneming aan den nationale muziekwedstrijd, welke zou gehouden worden op zondag 8 en maandag 9 juni 1919, Eerste & Tweede Pinksterdag. Het bestuur besloot in overleg met den directeur en de werkende leden aan de uitnodiging gevolg te geven. Op advies van den heer

P.J. van Abeelen te Tilburg zouden we als eigen gekozen nummer uitvoeren de ouverture “Sous l’égide de la Liberté” van A. Govaert en van stonden af aan, begon men druk te repeteren. Als verplicht nummer werd opgegeven de ouverture “Le Lac d’amour” eveneens van A. Govaert. De directeur wees er herhaaldelijk op, dat we in de tweede afdeling moesten kampen en dat de eischen, door de jury gesteld, daar uit den aard der zaak zwaarder waren dan in de derde afdeling. Toch had hij veel hoop op een prijs, aangezien we goed bezet en de eerste partijen in goede handen waren. Noodig was alleen, dat we goed studeerden en trouw de repetitie bijwoonden. De werkende leden begrepen dit ook en handelden er naar. Niemand bleef van de repetities weg, tenzij in de uiterste noodzakelijkheid. Een paar weken voor den concoursdag kwam de heer P.J. van Abeelen uit Tilburg een repetitie leiden. Hij betuigde zijn groote tevredenheid over de beschaafde voordracht en het goed klankgehalte. Natuurlijk had hij op- en aanmerkingen en deze werden goed ter harte genomen. Een paar weken nog werd er ijverig gerepeteerd en toen toog men, gesierd met nieuwe insignes, vol goeden moed naar het oude

Zalt.Bommel.

Het gezelschap bestond uit de volgende bestuursleden:

F. van Veldhoven               President
C. Kuyken                         vice president
J.N.A. Panken                    tevens werkend lid
P. de Leyer                        F. van Vlerken
Th. Van Laarhoven             tevens werkend lid
J. Franken                         id.
J.G. van Moll                     secretaris

De heer Hoyink van Papendrecht, geneesheer, bestuurslid der fanfare, kon wegens beroepsbezigheden niet meegaan.

Werkende leden waren:

H. Smets                     sax soprano     Leon Verhoeven          1e Alto
W. v.d. Grinten            sax alto            J.N.A. Panken             2e Alto
N. Loos                       sax tenor         Jan Hoeks                   Alto met 1e Cor partij
G. Rombouts               1e piston         C. Gijsbers                   Alto met 2e Cor partij
G. Verhees                  id.                  Willem Franken            1e Baryton
H. Verhoeven              2e piston          Adr. v. Gompel           2e id.
Andr. Wils                   id.                   Jac van Hoof               1e Trombone
Piet Verhees               id.                   Th. Van Laarhoven        2e id.
Peter Verhees             id.                   F. Tilborghs                  1e Tuba
Adr. v.d. Ceelen          id.                   H. Tilborghs                  2e Tuba
J. v.d. Ceelen             1e Bugle           N. Gijsbers                  Bombardon mib
Ant. Verhoeven          id.                    M.J. Thijssen               Bombardon sib
M. Schippers               2e Bugle           J. Franken                   Kleine trom
G. van Herk                3e Bugle           S.W. Aarts                   Groote trom
P. Turken                   1e Trompette
F.J.C. Aarts                 directeur

Als vaandeldrager fungeerde Adr. Verhoeven, bij wien destijds de fanfare gevestigd was, en als tromdrager Adr. van den Dungen.

Twee werkende leden n.l. Eduard Franken en H. van Ekert, die pas uit den militairen dienst teruggekeerd waren, speelden niet mee. Hier werd echter toegestaan op kosten der fanfare de reis mee te maken.

Om zeven uur in den morgen van den 1e Pinksterdag 8 juni reisde het gezelschap af, grootendeels per fiets, het bestuur per rijtuig. Door de goede zorgen van den president werden allen te Valkenswaard in Hotel Kanen op een tas koffie onthaald. In ’s Hertogenbosch werd de H. Mis bijgewoond en circa twee uur vertrokken we van daar naar Zalt.Bommel. De stad ligt ongeveer 20 minuten van het station en deze afstand moest te voet worden afgelegd. Toen we in den tuin van het Nutsgebouw, alwaar het concours plaatshad, aankwamen, was de wedstrijd voor de vierde afdeling precies aan den gang. Nadat deze afdeling en ook de derde haar stukken gespeeld hadden, werd de uitslag bekend gemaakt. Geen enkel gezelschap had een eerste prijs, het hoogste aantal punten was 94. Toen onze leden dat hoorden, waren ze wel enigszins te leurgesteld, maar zij gingen toch vol goeden moed op de kiosk, want nu was het onze beurt. Aangezien een half uur pauze werd gehouden, hadden we goede gelegenheid ons op ons gemak op te stellen. Eindelijk werd het teken gegeven, de directeur hief zijn dirigeerstok op en het verplichte nummer werd ingezet. Het liep vlot van stapel en het applaus van het ons geheel onbekende publiek gaf ons goeden moed voor het eigen gekozen nummer, dat eveneens uitstekend werd gespeeld en een hartelijk & welgemeend applaus verwierf.

Toen we van de kiosk kwamen, werden we van verschillende zijden gefeliciteerd met de correcte uitvoering van de beide nummers. Geheel onbekende muziekliefhebbers drukten den directeur de hand. We waren dus, zoals te begrijpen is, vol goeden moed.

Na ons speelde de harmonie “Nijmeegs Vrijwilligerskorps”, die echter geen concurrent van ons was, al speelden ze ook in de tweede afdeling met hetzelfde verplichte nummer.

Daarna traden de gezelschappen op uit de 1e afdeling harmonie en de afdeling uitmuntendheid fanfare. Volgens het regelement zou eerst na afloop daarvan de uitslag worden meegedeeld. De president wist echter een der heeren van het comité te bewegen, aan de jury te vragen, hoe we er mee stonden. Onder geheimhouding deelde hij onze voorzitter mee, dat we den eersten prijs hadden. Natuurlijk wisten spoedig allen het heugelijk nieuws. Onmiddellijk werden eenige postduiven losgelaten, die de tijding naar ons geliefd Bergeik moesten overbrengen.

We dronken nu op ons gemak een glaasje bier op den goeden afloop. Bij de officieele bekendmaking van den uitslag bleek, dat we den eersten prijs hadden met 124 punten.

We verlieten nu den tuin van het Nutsgebouw en trokken met een flinke marsch de stad in naar het café Tivoli. Na op ons gemak wat gebruikt te hebben, was het tijd om te vertrekken.

In Valkenswaard aangekomen, werden we door honderden belangstellenden, waaronder veel Bergeikenaren, opgewacht. In het Hotel Kanen stonden de fietsen en daar kwamen ook de rijtuigen voor.

De heer van Lieshout, Hoofd der school te Dommelen en oud Bestuurslid der fanfare, feliciteerde in een hartelijke toespraak het bestuur, den directeur en de werkende leden met het behaalde succes. De directeur dankte den heer van Lieshout voor zijn gelukwensch en het talrijke publiek voor zijn belangstelling. Niet lang werd echter getoefd en spoedig vertrokken we naar Bergeik, waar de inwoners den terugkeer der fanfare met spanning verwachtten. Het was ongeveer half twaalf, toen we daar aankwamen. Bij van der Meulen in het Eind werden de fietsen opgeborgen en daar stelde zich het gezelschap op. Met een opgewekte marsch trokken we het dorp binnen, van alle kanten toegejuicht en gefeliciteerd. Het hele dorp stond op stelten. Iedereen, jong en oud, wilde getuige zijn van den terugkeer der bekroonde fanfare.

De Provinciale Noord Brabantsche en ’s Herthogenbosche Courant gaf van de intocht en de ontvangst der fanfare in haar nummer van den 12e juni het volgende verslag:

Bergeijk 10 Juni. De fanfare “De Echo der Kempen” alhier behaalde op den

1e Pinksterdag op den wedstrijd voor harmonie- en fanfaregezelschappen te Zalt.Bommel den eersten prijs in de tweede afdeling. Door middel van postduiven werd ons de heuglijke tijding overgebracht. Een algemeene vreugde maakte zich van de menigte meester en onmiddellijk togen tal van rappe handen aan het werk om de overwinnaars, die de eer van ons dorp ver in den vreemde hoog hadden gehouden een luisterrijke ontvangst te bereiden. Drie eerebogen werden geplaatst, netjes met groen en bloemen versierd en voorzien van een groot aantal lampions. De kiosk werd eveneens opgesierd, met guirlandes behangen en door eenige groote lampen helder verlicht. Eveneens werden in de zaal van den heer Verhoeven, waar de fanfare is gevestigd smaakvolle versieringen aangebracht.

Ongeveer 12 uur rukten de overwinnaars met een opgewekten marsch het dorp binnen, door honderden toegejuicht. Hoe meer men de kom van het dorp naderde, hoe meer het aantal belangstellenden aangroeide. Op het Marktplein aangekomen, knalden de vreugdeschoten, de vuurpijlen stegen de lucht in, aan het gejubel en het gejuich kwam geen einde. Het heele plein stond vol, jong en oud, iedereen wilde blijk geven van zijn sympathie. Wethouder Willems feliciteerde namens de bevolking van Bergeik in welsprekende woorden den directeur en de leden met de schitterende overwinning. De president, de heer van Veldhoven en na hem de directeur, de heer Aarts, bedankten voor de luisterrijke ontvangst. Na het spelen van een paar opgewekte nummers bleef men bij Verhoeven nog eenigen tijd gezellig bijeen om den volgenden dag het feest voort te zetten. Het Bergeikse volk heeft getoond trotsch te zijn op zijn fanfare. Moge zij onder de beproefde leiding van den heer Aarts groeien en bloeien en nog meer lauweren oogsten.

Tot zoover het verslag.

Des anderen daags, den tweeden Pinksterdag werden de feesten voortgezet.

Des namiddags om vijf uur vereenigden zich het Bestuur en de leden in de repetitiezaal en trokken toen naar de woning van den President, waar allen royaal werden onthaald. Toen trokken we naar het Eind en vervolgens terug naar ’t Hof, waar circa 10 uur het gezelschap ontbonden werd.

De fanfare heeft een schitterende beloning ontvangen voor de vele moeiten en opofferingen, die directeur en leden zich hebben getroost. Met goeden moed zal zij de beoefening de toonkunst voortzetten, om ook bij een volgend concours in de eerste afdeling een goed figuur te maken. Zij heeft ondervonden, dat zij de sympathie heeft van de Bergeikse bevolking.

Moge dat zoo blijven.

 

Agenda EDK

19/05 Brabantse kampioenschappen

Brabantse kampioenschappen in Berlicum met 7 deelnemers van de EDK

26/05 Concert Beek en Donk

Uitwisselingsconcert in Beek en Donk. Verzamelen 10:30 uur Kattendans - harmonieorkest

27/05 Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering in de Kattendans. Aanvang 20:00 uur

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2019 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

DMC Firewall is a Joomla Security extension!