• Naamloos-3.jpg
  • Naamloos-2.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-1.jpg
  • Naamloos-5.jpg

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

andere tijden EDK1ANDERE TIJDEN EDK - Dat je als harmonie niet altijd ver hoeft te reizen om op concours te gaan bleek wel in 2016 toen het harmonieorkest deelnam aan de muziekwedstrijd in De Schalm in Veldhoven. Zo'n 100 jaar geleden was het niet anders toen de Fanfare Echo der Kempen het concours van Phileutonia uit Eindhoven op haar naam wist te schrijven. Gevolgd door een groot feest wat twee dagen aanhield....

(Fragmenten uit het handgeschreven boek “De Echo der Kempen” door F.J.C. Aarts, toentertijd hoofd der school en directeur van de Fanfare. De teksten en de schrijfwijze zijn letterlijk overgenomen door chroniqueur Ger Antonis)

In de loop van de maand December 1921 ontvingen we van het bestuur der harmonie “Phileutonia” te Eindhoven (Gestel) een uitnoodiging tot deelnemening aan het internationale concours, dat zou gegeven worden op de beide Pinksterdagen 1922 bij gelegenheid van het 46-jarig bestaan der vereeniging. Deze uitnoodiging kwam in de eerstvolgende bestuursvergadering ter sprake en het bestuur besloot, daar het tegen de deelname geen bezwaar had, de beslissing daarover aan de werkende leden over te laten. Op 28 januari 1922 werd door den directeur op de wekelijksche repetitie, waartoe alle leden speciaal waren uitgenoodigd, dit punt ter sprake gebracht. Hij stelde voorop, dat hij zich onvoorwaardelijk bij het besluit der leden neerlegde. Hij wees hun echter op de volgende feiten, waarmee hij verzocht bij de beslissing degelijk rekening te houden:

1e De bezetting van de fanfare was momenteel zeer goed en het peil der muzikanten naar zijn meening hoog genoeg om aan den wedstrijd mee te doen.

2e De reiskosten waren zeer miniem, wat ook een punt van groot belang is. Niet dikwijls hebben we zoo’n mooie gelegenheid om aan een concours deel te nemen.

Verder wees hij er de leden ernstig op, dat een eventueele minderheid zich als goede leden bij de meerderheid moet neerleggen. Met algemeene stemmen werd besloten aan den wedstrijd deel te nemen. Onmiddellijk stelde de directeur zich in verbinding met den heer P.J. van Abeelen te Tilburg en vroeg hem raad in de keuze van een geschikt eigen gekozen stuk. Hiervoor werd genomen “ Cortège de Ballet” van L. Montagne, dat nu direct in studie werd genomen. Bij gelegenheid van het concert, dat op zondag 26 Februari werd gegeven, werd het voor het eerst uitgevoerd en het ging al vrij wel. Spoedig volgde nu ook het verplichte nummer nl. “La Fille du Tambour-Major, fantaisie sur l’opéra de Offenbach” arr. Schouten. Ook dit nummer viel nogal mee. Er werd vlijtig gestudeerd en op zondag 23 april 1922 werden beide concoursnummers uitgevoerd. Omstreeks half Mei kwam de heer van Abeelen repetitie houden en was zeer tevreden. Later kwam hij nog eens terug en gaf opnieuw zijn groote tevredenheid te kennen. Op zondag 4 Juni trokken we er met goeden moed op af. De leden gingen gedeeltelijk met den postwagen van P. Sporen. Het bestuur maakte de reis met de auto’s van den heer van Veldhoven en Dr. Hoynk van Papendrecht.

 

Het gezelschap bestond uit de volgende personen:

            F. van Veldhoven – president

            J.C. Kuyken P zn – vice president

            Dr. Hoynk van Papendrecht

            J. N. A. Panken

            F. van Vlerken

            J.G. van Moll – secretaris

            F.J.C. Aarts – directeur

 

W. Tilborghs   Sax soprano                M. Schippers   1e Alto

Ed Franken                  “   alto                                   P. v. Gompel   2e Alto

N. Loos                        “   tenor                                Jos v.d. Putte   3e Alto

A. Smets                      “   bariton                 A. Verhoeven  1e Cor

G. Rombouts   1e piston                                  A. Schreuder   2e Cor

G. Verhees                  1e     “                          Adr. v. Gompel           1e Baryton

Jan Verhoeven            2e   “                           Jac Hoeks                    2e   “

Jan Daniëls                 1e trompette                          Jan Hoeks                    1e Trombone

Andr. Wils                   Bugel solo                               Th. Van Laarhoven     2e       “

P. Verhees              id.                                               C. Gijsbers                   3e        “

Adr. v.d. Ceelen     id.                                    F. Tilborghs     1e Tuba

Peter Verhees      id.                                      Jac van Hoof    1e Tuba

R. Turken                id.                                               G. van Herk                 2e   “

J. van der Ceelen        1e Bugle                                  N. Gijsbers                  Bombardon mib

Ant. Verhoeven          id.                                         L. Verhoeven        id.       sib

Ant. v.d. Ceelen   2e Bugle                             Jan Franken                Kleine trom

J. Driedonkx                3e   “                                      S.W. Aarts                   Groote trom

Te Eindhoven aangekomen, werden de instrumenten nog eens afgestemd en daarna trokken we met een Marsch van Café van Diessen naar de tuin van Apollo’s Lust, alwaar de wedstrijd plaats had. Als juryleden fungeerden M.J. Ogier te Maastricht, L.E. Rugers te Venlo, Frans Hantsch te Arnhem, Neyler te Crefeld en Jef van der Meulen te Gent.

Nadat een viertal gezelschappen ons waren voorgegaan, kwam de eerste afdeling fanfare aan de beurt, waarin ook wij moesten optreden.

Als eerste trad op St. Caecilia uit Helden, dat goed speelde en toen volgde de Echo der Kempen. Volgens hetgeen we later vernamen, maakte onze muziek op de talrijke toehoorders reeds dadelijk een uitstekende indruk en dat het publiek voldaan was, bleek ook wel uit het krachtige applaus, dat ons ten deel viel. Dat gaf veel moed voor het volgende nummer, Cortege de Ballet, het eigen gekozen stuk. De uitvoering daarvan moet wel buitengewoon goed zijn geweest, want het applaus bij ’t einde was onbedaarlijk. Nadat de fanfare van leende haar nummers gespeeld had, volgde weldra de uitspraak van de jury.

“Eerste prijs. De Echo der Kempen”. Een donderend hoera steeg op, de directeur werd in letterlijken zin in de hoogte gestoken en op de schouders rondgedragen. Onmiddellijk verlieten we het terrein en trokken de stad in. Eerst werd bij van Diessen, Café op de Markt, aangelegd en daarna trokken we door de Vrijstraat en Willemstraat naar de Nieuwe Markt en vervolgens nog naar een café op den weg naar Gestel. Daar namen we afscheid van onzen Commissaris en gingen weer terug naar de stad. Spoedig maakten we ons gereed huiswaarts te keren. Te Valkenswaard werden we op den Eindhovensche weg opgewacht door de harmonie “Uitspanning na Arbeid”, die ons bij monde van de heer Kersten feliciteerde met het behaalde succes. Gezamenlijk trokken we het dorp door tot bij Jac. De Wit, waar onze president beide gezelschappen tracteerde, waarna we afscheid namen van onze Valkenswaardse vrienden en onze reis naar Bergeijk verder voortzetten, alwaar we circa half twaalf aankwamen. De Bergeijks bevolking ontving ons met buitengewoon enthousiasme. Verscheidene eerebogen waren langs den weg geplaatst en ook de kiosk was geheel versierd evenals de muziekzaal bij Michiels. Bij Piet Rombouts in ’t Eind verlieten we de wagens, waar we door een grote menigte werden opgewacht. Met een marsch trokken we het dorp in, begeleid door honderden belangstellenden. Aan de kiosk gekomen, werden we toegesproken door de Edelachtbare Heer Burgemeester, terwijl een bruidje den directeur bloemen aanbood. De president en de directeur bedankten de bevolking voor de luisterrijke ontvangst. Nadat we op de kiosk een nummer gespeeld hadden, begaven we ons naar ons lokaal, alwaar we nog enigen tijd vroolijk feest vierden. ’s Anderen daags werd het feest nog voortgezet. Eerst maakten we een muzikale wandeling door het dorp, gaven vervolgens enkele nummers op de kiosk en bleven daarna in de zaal van Michiels nog geruimen tijd zeer gezellig bijeen.

Felicitaties werden ontvangen van de oud leden H. van Laarhoven te Eindhoven, P.W. Bloks te Lexmond, van de heeren A.F. Hamelynck, voorzitter der Harmonie van Beek en Donk en Jules Claessen, directeur der famfare van Lommel en verder van de zusterverenigingen uit Eersel, Bladel, Hoogeloon.

Wat de kranten schreven:

De Meierijsche Courant schreef in het nummer van 8 juni in haar verslag over het concours het volgende: De overige vereenigingen, welke dien namiddag zijn opgetreden, waren over het algemeen niet gelukkig, daar slechts ééne vereeniging verder een eerste prijs werd toegekend, nl aan “De Echo der Kempen” uit Bergeijk, directeur F.J.C. Aarts.

Over de uitvoering dezer vereeniging was slechts één roep, de vertolking der beide nummers was subliem.

In de Provinciale Noord Brabantsche en ’s Hertogenbosche Courant verscheen het volgende bericht uit Bergeik.

Met groote vreugde werd verleden zondag circa half acht alhier de tijding vernomen, dat onze fanfare “De Echo der Kempen” op het concours te Eindhoven de eerste prijs in de eerste afdeling was toegekend. Onmiddellijk toog jong en oud aan het werk om den overwinnaars een waardige ontvangst te bereiden. Een viertal eerebogen werd opgericht, langs den weg van de muziektent tot aan het vereenigingslokaal werden denneboomen geplant en te tent zelf werd geheel versierd en met guirlandes behangen. Te ongeveer elf uur kwam het gezelschap in het Eind aan en werd daar door honderden belangstellenden met groot gejuich ontvangen. Nadat de muzikanten waren opgesteld, trokken zij, door een steeds aangroeiende menigte begeleid, naar het Hof onder de eerepoorten telkens een oogenblik halthoudende. Aan de kiosk gekomen, werd het overwinnende korps toegesproken door den Edelachtbaren Heer Burgemeester, die Bestuur, directeur en leden feliciteerde met de behaalde overwinning en verklaarde er fier op te zijn, dat de “Echo der Kempen” de eer van ons dorp te Eindhoven had hooggehouden. Nog sprak het raadslid L. Willems het zegevierend gezelschap toe.

Nadat de voorzitter en de directeur hadden dank gezegd voor de schitterende ontvangst, werden nog een paar nummers gespeeld, waarna men zich naar het vereenigingslokaal begaf, waar men nog eenigen tijd gezellig bij elkaar bleef. Laten we nog even vermelden dat de heer Aarts wel succes heeft met zijn vereeniging. In 1914 behaalde hij in Lommel met zijn korps den eersten prijs in de derde afdeling, in 1919 te Zalt.Bommel den 1e prijs in de tweede afdeling en nu te Eindhoven den 1e prijs in de 1e afdeling. Dit is een prestatie, die maar weinig muziekdirecteurs hem nadoen. Moge de fanfare onder het degelijke bestuur en de bekwame leiding van den heer Aarts groeien en bloeien en nog meer lauweren oogsten.

Op zondag 16 juli had in de harmoniezaal van “Phileutonia” te Gestel de uitreiking der prijzen plaats. Onze fanfare was vertegenwoordigd door F. Van Veldhoven, Dr. Hoynck van Papendrecht en F.J.C. Aarts. We ontvingen toen ook het verslag der jury, dat er aldus uitzag. (Opgemerkt zij, dat voor elke rubriek van elk jurylid voor elk nummer 5 punten konden worden behaald en dat de behaalde cijfers in onderstaand staatje zijn samengesteld.

 

v.d. Meulen

Rugers

Ogier

Hantsch

Weijler

totaal

Samenspel

7

7

9

10

41½

Klankgehalte

6

38

Zuiverheid

8

8

38½

Directie

7

4

9

10

37½

Rythmiek

6

9

38½

Nuancering

8

8

6

8

8

38

Opvatting

8

6

9

40

Totaal    

52½

57

43

58

61½

272

Het jurylid Rugers uit Venlo tekende op zijn puntenlijst het volgende o.m. aan: Solobugel (A. v.d. Ceelen) cadence “zeer goed” Verder nog: “Een goed corps”. Ook nog dit bij het 2e nummer: “Jammer, dat aan het slot de kracht verslapte, overigens schitterend”.

                                   

Agenda EDK

19/01 Solistenconcours

Solistenconcours in Bladel met deelname van 21 jeugdleden van de EDK

26/01 Repetitiedag slagwerkgroep

Repetitiedag slagwerkgroep van 10:00 uur tot 17:00 uur

02/02 Jaarvergadering slagwerkgroep

Jaarlijkse vergadering voor leden van de slagwerkgroep

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2020 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd