• Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-2.jpg
  • Naamloos-5.jpg
  • Naamloos-1.jpg
  • Naamloos-3.jpg

LET OP ! Deze website gebruikt cookies.

Wanneer u niet akkoord gaat met gebruik van onze cookies dient u uw browser aan te passen. Meer info

Akkoord

Deze website maakt gebruik van cookies om het fuctioneren en het gebruik van deze website te verbeteren. Ook maken wij gebruik van cookies van derden (social media). Er zal op geen enkele wijze contact kunnen worden gemaakt met gebruikers door middel van de cookies.

Voor het instellen weigeren van cookies in je browser, kijk op de onderstaande links voor instructies:

Voor extra toelichting verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

andere tijden EDK1ANDERE TIJDEN EDK - In Sjors Uitjens hebben we een muzikant die naast lid van de EDK ook op de ledenlijst staat van Sint Michaël in het Limburgse Thorn. Maar dat is niet de enige link die onze vereniging heeft met 'de geiten' uit Thorn. Al in 1923 reisde de Fanfare Echo der Kempen af naar het bekende witte stadje om deel te nemen aan een concours georganiseerd door Harmonie Sint Michaël. En weer ging de hoofdprijs mee terug naar Bergeijk. 

(Fragmenten uit het handgeschreven boek “De Echo der Kempen” door F.J.C. Aarts, toentertijd hoofd der school en directeur van de Fanfare. De teksten en de schrijfwijze zijn letterlijk overgenomen door chroniqueur Ger Antonis)

In november 1922 ontving ons bestuur een uitnoodiging tot deelname aan het concours, dat werd uitgeschreven door de Kerkelijke Harmonie “St. Michaël” te Thorn. Aanvankelijk werd er door de leden niet aan gedacht zoo spoedig na het buitengewone succes te Eindhoven aan een nieuwe wedstrijd deel te nemen, maar toen in het voorjaar bekend werd, dat bijna alle zustervereenigingen in de buurt naar een concours gingen, werd ook onder onze werkende leden de ambitie grooter en in overleg met het bestuur en directeur werd besloten in te schrijven voor Thorn en wel in de afdeling Uitmuntendheid. De directeur stelde zich onmiddellijk weer in verbinding met den heer P.J. van Abeelen, muziekdirecteur te Tilburg en vroeg deze, of de Grande marche héroique van Em Deneufbourg niet een geschikt eigen gekozen nummer zou zijn. De heer van Abeelen gaf hierop een bevestigend antwoord en zoo begonnen de leden dadelijk dit stuk, dat men vroeger al meermalen uitgevoerd had, ijverig en in de puntjes te bestuderen.

In de maand Maart werd te Thorn in de Harmoniezaal een vergadering gehouden van de besturen der deelnemende gezelschappen, waarin de loting plaats had voor de volgorde van optreden en ook de verplichte stukken werden uitgereikt. Deze vergadering werd bijgewoond door den heeren F. Van Veldhoven, president, C. Kuyken Pz vice-precident, J.G. van Moll secr. Penningmeester en F.J.C. Aarts directeur. Als verplicht nummer werd ons opgegeven “Marche aux fambeaux” van l. Langlois, een zeer zwaar nummer, maar dat toch wel te leeren was. Ook werd de jury bekend gemaakt. Deze zou bestaan uit de heeren L. Langlois te Brussel, Wouter Hulschenruyter en Bart Verhallen, beiden te Rotterdam.

Na eenigen tijd gerepeteerd ijverig te hebben, kwam de heer van Abeelen driemaal repetitie houden. Hij was over de uitvoering der nummers goed tevreden en gaf ons alle hoop op succes. Zoo brak eindelijk de 10e Juni aan, de dag waarop het concours zou plaats hebben. Het vervoer der werkende leden geschiedde gedeeltelijk per autobus van Piet Sporen, gedeeltelijk met de vrachtauto van de Stoomzuivelfabriek “St. Bernardus” van ’t Loo.

Van de secretaris van “St. Michael” hadden we bericht ontvangen, dat we ongeveer te zes uur zouden moeten spelen. Om drie uur reden de auto’s af, eigenlijk wel wat laat, maar ze waren toch goed op tijd in Thorn. Het bestuur maakte de reis met de auto’s van den president en Dr. Hoynck van Papendrecht. Het gezelschap bestond uit de volgende heeren:

 

F. van Veldhoven                     president                   

C. Kuyken Pz                           vice president

A. Hoynck van Papendracht       bestuurslid

F. van Vlerken                          id.

J.G. van Moll                            secretaris

F.J.C. Aarts                             directeur

Verder:

W. Tilborghs            sax soprano        M. Schippers        1e Alto

Ed Franken              sax alto              P. v. Gompel        2e id.

W. Loos                  sax tenor            Jos v.d. Putte       3e id.              

H. Smets                sax baryton         H. Verhoeven       1e Cor

G. Rombouts          1e piston             A. Schreuder        2e id.

G. Verhees             1e piston             Adr. v. Gompel     1e Baryton

J. Verhoeven          2e   id.                Jac. Hoeks            1e   id.

J. Daniëls               1e trompette        C. Van Poppel      2e   id.

Willem Driedonkx       1e Trombone     Jan Hoeks           1e Trombone

W. van Veldhoven      2e trompette     Th v Laarhoven      2e   id.

Andr. Wils.                 Bugle solo         C. Gijsbers            3e   id.

Piet Verhees              id.                     F. Tilborghs         1e Tuba

Adr. vd Ceelen          id.                      G. v Herk             2e   id.

P. Turken                 id.                      M. Gijsbers          Bombardon mib.

J. vd Ceelen             1e Bugle             Jac v. Hoof          Bombardon mib.

Ant. Verhoeven        1e   id.                Piet Smets           Bombardon sib.

Ant. v.d. Ceelen       1e   id.                Jan Franken         Kleine trom

J. Driedonks            2e id.                  S.W. Aarts           Groote trom

S. Franken               3e   id.             

Tal van Bergeikenaren, buiten het gezelschap staande, maakten de reis mee, sommige per auto, anderen per fiets. Te Thorn aangekomen, werd halt gehouden aan een café, aan de tramlijn. We maakten daar kennis met onzen commissaris en toen alles gereed was, trokken we door het oude plaatsje naar het feestterrein. We hadden nog ongeveer een uur tijd. Nadat de harmonie van Linne de kiosk verlaten had, moesten wij optreden. De stukken liepen beide goed van stapel. Dat het publiek ook tevreden was bleek wel uit het applaus, dat de uitvoering onzer nummers ten deel viel. Daar de fanfare “Concordia” uit Ulestraten, die zich voor de Eereafdeling had opgegeven, niet opgekomen was, speelden wij het laatst en we wachtten daarom den uitslag op de kiosk af. De secretaris de feestvierende vereeniging verzocht onzen directeur nog een marsch te spelen, omdat het nog eenige tijd kon duren, eer de uitslag bekend kon worden gemaakt. Gaarne gaven we aan zijn verzoek gevolg en speelden de marsch ”Abschied der Gladiatoren” van Blankenburg. Nog eenige oogenblikken en daar kwam de secretaris naar boven. “De Echo der Kempen” te Bergeik – eerste prijs”.

Men kan zich de blijdschap en het gejuich van directeur en leden voorstellen. Onmiddellijk verlieten we nu het terrein en speelden met een marsch Thorn door. In het hotel Crasborn dronken we een glas bier op den goeden uitslag en toen gingen we weer naar het café, waar we waren afgestapt om zoo spoedig mogelijk den terugtocht naar huis te aanvaarden. Een motorrijder, de heer Louis Willems, was al dadelijk na de bekendmaking van den uitslag weggereden om de tijding naar Bergeik over te brengen. Het zal ongeveer half negen geweest zijn, toen we te Thorn vertrokken. In Weert en Leende werd nog eens aangelegd en om half twaalf reden we Bergeik binnen. Het enthousiasme der Bergeikenaars was onbeschrijfelijk. Op de hoogte van het café Wils-Bruyns verlieten we de auto’s en trokken toen met een marsch naar ’t Hof. Overal stonden menschen langs den weg om ons te begroeten en toe te juichen. Aan de kiosk gekomen, bood het dochtertje van den president, de jonge juffrouw Pieta van Veldhoven, den directeur bloemen aan. De president en de directeur dankten het talrijke publiek voor de schitterende ontvangst. Na een marsch gespeeld te hebben, werd den directeur aan zijn huis een ovatie gebracht, waarbij de president het woord voerde. Daarna trokken we naar het vereenigingslokaal bij F. Michiels, waar we nog geruimen tijd gezellig bijeen bleven. ’s Anderen daags werd het feest voortgezet. Circa 3 uur in den namiddag vereenigden zich het bestuur en de leden bij Michiels en trokken toen het dorp in, waar verschillende café’s werden bezocht, speciaal die waarvan de eigenaar of zijn zoon lid der fanfare was. Daarna ging het weer naar de harmoniezaal terug, waar we werden opgewacht door het voltallige bestuur der fanfare “De goede Hoop” van Eersel. De edelachtbare heer Panken, Burgemeester en lid der Provinciale Staten, feliciteerde namens de Eerselse zustervereniging “de Echo der Kempen” met het behaalde succes.

Door de goede zorgen van den president werd het heele gezelschap getracteerd op worstebroodjes. De Eerselse heeren bleven den avond bij ons passeeren. Het ging er vroolijk toe: Er werd gesproken, voorgedragen, gezongen en geklonken, zooals te begrijpen is.

Het was een gezellige avond. Het feest was ten einde. De directeur kon met zijn leden weer beginnen te repeteeren om bij een volgende wedstrijd nieuwe lauweren te oogsten. Moge de goede geest, de eendracht en harmonie, die onder het gezelschap heerscht, ook in de toekomst bestendig blijven!

Telegrammen van gelukwensen werden ontvangen van Oud Burgemeester Raupp te Overveen, de harmonie “Uitspanning na Arbeid” te Valkenswaard en de fanfare “L’Union” te Bladel. Verder ontvingen we felicitaties van de oud-leden H.A. van Laarhoven en N. Franken, beiden te Eindhoven, en van de heeren J.J. Hermans, muziekdirecteur te ’s Bosch, F. Hamelinck en Henri Swinkels te Beek en Donk, L. De Vries te Helmond, Jos Rijken te Eindhoven en Bert de Wit te Valkenswaard.

Wat de kranten schreven:

De Meierijsche Courant gaf in haar nummer van Donderdag 14 Juni ’23 het volgende bericht uit Bergeik.

Ontvangst prijswinnende fanfare

Zoodra zondagavond ongeveer 10 uur de blijde tijding alhier werd vernomen, dat de fanfare “De Echo der Kempen” was bekroond met den eersten prijs in de afdeling Uitmuntendheid op het intern. concours van harmonie- en fanfaregezelschappen te Thorn, was er spoedig met onderlinge samenwerking een mooie versiering door het dorp gereed van verschillende prachtige eerebogen met opschriften en guirlandes tot bij den directeur, den heer F.J.C. Aarts en vooral op de kiosk. Bij de aankomst der fanfare waren honderden en honderden ingezetenen en vreemdelingen bij elkaar om den directeur, bestuur en werkende leden geluk te wenschen. En geen wonder, als men weet, hoe de fanfare de laatste jaren onder de bekwame leiding van den directeur, den heer F.J.C. Aarts, met succes heeft gewerkt.

In juni 2010 3e prijs in de 3e afdeeling concours Helmond; in juni 1914 1e prijs 3e afdeling concours te Lommel (België); in Juni 1919 1e prijs 2e afd. Concours te Zalt. Bommel; in juni 1922 1e prijs 1e afdeling concours te Eindhoven en in Juni 1923 1e prijs in de afdeling Uitmuntendheid, wat wel een buitengewoon succes genoemd mag worden.

Maandag namiddag maakte de fanfare nog een wandeling door het dorp, waarna in de harmoniezaal een feestje plaats had. Daar had men ook nog felicitaties in ontvangst te nemen van de bestuursleden der fanfare “De Goede Hoop” uit Eersel en den heer Panken, Burgemeester van groot-Eersel”

In de Provinciale Noord Brabantsche en ’s Hertogenbosche Courant van woensdag 13 Juni 1923 stond het volgende bericht uit Bergeik:

Verleden zondag behaalde onze fanfare “De Echo der Kempen” op den muziekwedstrijd te Thorn den eersten prijs in de afdeling uitmuntendheid. Om half tien ongeveer werd door een motorrijder de tijding in ons dorp overgebracht. Alle handen repten zich om in der haast eenige versieringen aan te brengen. De kiosk en de muziekzaal werden netjes versierd, aan het huis van den directeur en op den weg werden eerebogen geplaatst. Circa half twaalf arriveerde het corps in ’t Eind en trok van daar met een fikschen marsch het dorp in, omstuwd door hinderden belangstellenden. Aan de kiosk gekomen, bood de jongejuffrouw Pieta van Veldhoven den directeur een bloem ruiker aan. De president en de directeur bedankten voor de luisterrijke ontvangst. Na het spelen van een muziekstukje op de kiosk werd den directeur nog een serenade gebracht, waarna het gezelschap terugkeerde naar het vereenigingslokaal, waar men nog eenigen tijd gezellig bij elkaar bleef.

Wij feliciteeren onze mooie muziekvereeniging met het schitterend succes en hopen, dat zij onder de beproefde leiding van den heer Aarts nog meerdere malen zegevierend uit het strijdperk zal terugkeeren.

Voor muziekliefhebber willen we er nog bijvoegen, dat onze fanfare 322 punten behaalde, terwijl 294 punten reeds voldoende was voor den eersten prijs. Als juryleden fungeerden de heer L. Langlois te Brussel, Wouter Hulschenruiter en Bart Verhallen te Rotterdam.

Tenslotte nog dit. Binnen negen jaren tijds is de heer Aarts vier maal met zijn muziekcorps ten strijde getrokken, telkens in een hoogere afdeling en iederen keer behaalde hij den eersten prijs. Wij noemen dat een prestatie, waarvoor ieder muzikant, ja ieder beroepsdirecteur gaarne den hoed zal afnemen. Moge de heer Aarts nog lang de leiding van het Bergeiksche keurkorps in handen houden!

Puntenlijst van het concours te Thorn.

 

                                                        Langlois                       Hulschenruyter                  Verhallen

Verpl.

Gek.

Verpl.

Gek.

Verpl.

Gek.

Klankgehalte

7

7

9

9

8

8

Samenspel

7

6

9

9

8

8

Zuiverheid

7

7

7

8

8

8

Rhythmiek

6

6

8

8

7

7

Timbre

8

7

9

9

8

7

Opvatting

8

7

8

9

7

8

Nuancering

7

7

9

9

7

8

Agenda EDK

15/12 Solistenfestival

Solistenfestival in de Gouden Leeuw voor alle leden de EDK

25/12 Kerstconcert

Kerstconcert 15:30 uur in de Hofkerk - harmonieorkest

06/01 Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel 19:00 uur Kattendans - voor alle leden van de EDK

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2019 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

Our website is protected by DMC Firewall!