• Naamloos-5.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-2.jpg
  • Naamloos-3.jpg
  • Naamloos-1.jpg

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

ANDERE TIJDEN EDK - andere tijden EDK1Na het succes in Thorn duurde het niet lang voordat de Fanfare Echo der Kempen opnieuw haar geluk ging beproeven tijdens een muziekwedstrijd. In 1925 trok de fanfare naar Nijmegen om voor het eerst uit te komen op het allerhoogste niveau. Dat het weer een succes werd bleek wel uit het tijdstip waarop de fanfare maandagochtend terugkeerde in Bergeijk: 5 uur.... (Fragmenten uit het handgeschreven boek “De Echo der Kempen” door F.J.C. Aarts, toentertijd hoofd der school en directeur van de Fanfare. De teksten en de schrijfwijze zijn letterlijk overgenomen door chroniqueur Ger Antonis)

In het voorjaar van 1925 ontvingen we van het Bestuur der harmonie “Nijmeegs Vrijwilligerskorps” te Nijmegen een uitnoodiging om deel te nemen aan den muziekwedstrijd welke gehouden zou worden op 26 juli en 2 augustus 1925 bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze vereeniging. Op een daarvoor speciaal gehouden vergadering werd dit punt besproken en het Bestuur en de leden der fanfare voelden er veel voor daaraan deel te nemen. De directeur kon er ook wel mee instemmen, echter op één voorwaarde nl. Dat, alvorens in te schrijven, de heer P. van Abeelen te Tilburg eens een repetitie zou komen houden en er zijn oordeel over zou zeggen, of we ook bekwaam waren in de Ereafdeling mee te kampen. Dit werd algemeen goed bevonden.

In de maand Maart kwam de genoemde heer en we repeteerden dien avond de ouverture “Liege Immortelle” van Rousseau, die we al enigen tijd in studie hadden en ook al eens hadden uitgevoerd. De directeur meende dat deze ouverture een zeer geschikt eigen gekozen nummer zou zijn. De heer van Abeelen gaf aan directeur en leden zijn groote tevredenheid te kennen over de uitvoering en oordeelde, dat we ons gerust aan den wedstrijd in de ereafdeling konden wagen. Spoedig na de inschrijving volgde het verplicht nummer, n.l. “Pax et Labor” van Gabriël Parês. Groote moeilijkheden bevatte het niet, vooral niet voor de baspartijen, maar des te hoogere eischen zouden vermoedelijk aan de uitvoering gesteld worden.

Eerst na het festival van Rooy (St. Oedenrode, voorjaar 2025) konden we voor goed aan dit nummer beginnen te studeren en op het festival te Vessem voerden we de beide nummers uit. De heer van Abeelen was nog tweemaal op de repetitie geweest en gaf ons veel moed. Eindelijk was de dag van het concours aangebroken. Het bestuur had voor het vervoer der leden gezorgd voor twee autobussen van Jonkers te Valkenswaard, de bestuursleden zelf gingen grootendeels met de auto van den president. Een groot aantal Bergeikenaars vergezelde ons met de autobus van Plompen te Valkenswaard en met particuliere auto’s.

Het gezelschap bestond op deze reis uit de bestuursleden:

F. van Veldhoven        president                    J.G. van Moll   secr. Penn.

J.C. Kuyken Pz vice president J.C. Aarts            directeur

F. van Vlerken

De bestuursleden Hoynck van Papendrecht, Panken en van der Cruyssen maakten de reis niet mee.

De werkende leden waren:

W. Tilborghs   sax soprano     Jos v.d. Putte  2e Alto

W. Loos                       sax tenor                     E. Wouters                  3e   “

A. Smets                      sax baryton                 H. Schreuder   1e Cor

G. Rombouts   1e piston                     Jos Gijsbers     2e   “

Jan Verhoeven            1e   id.                         Jack Hoeks                  1e Baryton

F. Hoeks                      2e id.              Willem Driedonkx       1e Trombone

W. van Veldhoven      1e trompette               J v Laarhoven  2e       “

Ant. Wils.                    Bugle solo                   Jac v Hoof                   3e       “

P. Verhees                     id.                            F. Tilborghs     1e Tuba

Adr. vd Ceelen               id.                            G. v Herk                     2e   “

P. Turken                       id.                            M. Gijsbers                 Bombardon mib.

Ant. Verhoeven             id.                            Leon Verhoeven         id.

J. vd Ceelen                1e Bugle                      P. Smets                      Bombardon sib.

Ant. v.d. Ceelen             id.                            J. Franken                   Kleine trom

J. Driedonks    2e Bugle                      G. Verhees                  Groote trom

C. Wils             2e   id.              Henri Franken vaandrig

Jos Driedonkx  2e   id.              Adr. Loos                     tromdrager

J. Daniëls                    1e Alto

Afwezig was Henri Verhoeven, sax alto, die daags te voren was vertrokken naar Venlo wegens militairen dienst en geen verlof kreeg om naar Nijmegen te komen, hoewel het intijds was aangevraagd.

Om 9 uur reisden de muzikanten bij Piet Verhees af en waren door oponthoud onder weg pas te ongeveer half twee te Nijmegen. Toen allen zich wat verfrischt en wat gebruikt hadden in het RK. Vereenigingsgebouw, waar we kennis maakten met onze commissaris van begeleiding, gingen we de instrumenten afstemmen. Het lag in onze bedoeling de concoursnummers eens door te spelen, maar dit ging niet goedschiks, omdat we moeilijk aan een geschikt lokaal konden komen. Daarom werd maar een marsch gespeeld. Nu begaven we ons naar het concertgebouw “De Vereeniging” waar het concours plaats had. Het duurde niet lang, of het was onze beurt van optreden. De jury bestond uit de heeren F. Hantzch, oud Kapelmeester 1e Regiment Infanterie te Driebergen, Henri Völlmar, Leeraar Koninklijk Conservatorium te Den Haag en H. van den Berg, Directeur Harmonie “Nijmeegsch Vrijwilligerskorps” te Nijmegen.

De nummers liepen goed van stapel, het gekozen nummer echter beter dan het verplichte. Het scheen wel, dat de leden toen meer op hun gemak waren. Nadat “Tienray’s fanfare” haar nummers had gespeeld werd de uitslag bekend gemaakt. Deze was: 1e prijs voor de fanfare “De Echo der Kempen” met respectievelijk 50 en 52 punten. Vereischt waren 100 punten, terwijl het maximum 120 punten was.

De directeur kwam bovendien nog in aanmerking voor een directeursprijs., die echter bij loting werd toegewezen aan den heer W.H. Schulpen te Roermond.

Men kan zich de vreugde van Bestuur, directeur en leden wel voorstellen.

De directeur werd door de leden op de schouders genomen en door den tuin gedragen. Onmiddellijk werden enige postduiven losgelaten, die de tijding naar Bergeik zouden overbrengen. Bovendien vertrok de motorrijder Louis Willems dadelijk na de bekendmaking om het heugelijke nieuws aan de inwoners van ons dorp bekend te maken.

Het gezelschap wachtte in den tuin eerst de uitvoering af der “Diemer Harmonie”, die in de eere afdeling Harmonie speelde en toen gingen we met een marsch de stad in naar het café Jansen, waar de president allen royaal onthaalde. Spoedig was het nu tijd voor de Eerewedstrijd, waarvoor we ons hadden opgegeven en des avonds om acht uur zou plaats hebben in de concertzaal van het gebouw “De Vereeniging”. Nadat de “Diemer Harmonie” en de Arbeiders muziekvereeniging “Onze Kracht” uit Nijmegen haar nummers hadden gespeeld, kwamen wij aan de beurt met “Marche aux Falmbeaux” van Langlois, die weer heel goed ging zoodat we we vol hoop waren op een prijs. En dat we niet misgezien hadden, bleek wel, toen de jury na een langdurig beraad, slaging der uitslag bekend maakte. Deze was namelijk voor onze fanfare 2e prijs met 46 punten. Op nieuw groote blijdschap natuurlijk. Onmiddellijk daarna begon het bal, waaraan verschillende onzer leden deelnamen (Dames waren er in overvloed) en de rest onder het drinken van een glas bier toekeek.

Circa elf uur gingen we nog de stad in, onder geleide van de heeren de Manot uit Budel, die te Nijmegen een groote schoenzaak hadden en geparenkeerd waren aan het toenmalige Hoofd der school te Weebosch, den heer J.C. Henselmans. We bezochten het café National, waar we onder het drinken van een lekker glas bier profiteerden van de mooie muziek van een strijkje. Te ongeveer twaalf uur verlieten we dit café begaven ons weer naar het concertgebouw om de instrumenten te halen, want nu zouden we gaan vertrekken. Na een hartelijk afscheid van de leden van het “Nijmeegs Vrijwilligerskorps” en de heeren de Manot, reisden we af en kwamen zonder ongelukken circa vijf uur in den morgen te Bergeik in het Eind aan, waar we door tal van ingezetenen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, werden verwelkomd en gelukgewenscht met de schitterenden uitslag.

Heel veel onzer dorpsgenooten waren niet naar bed geweest, hoorden we daar vertellen. Ze hadden ons wel wat eerder verwacht. Heel laat moest het echter wel worden, daar het ongeveer 10 uur was, eer de uitslag van den Eerewedstrijd bekend was.

Toen alles uitgepakt was, stelden de muzikanten zich op en met een marsch trokken we nu het dorp in naar het Hof, waar aan de geheel versierde kiosk halt gehouden werd. Daar nam de heer H. Tilborghs het woord en sprak als volgt:

Geacht Bestuur, geachte Directeur en werkende leden der fanfare “De Echo der Kempen”.

Toen gisteren avond de blijde mare door Bergeiks straten klonk en van mond tot mond werd verkondigd, dat gij wederom bekroond waart, ja bekroond waart met den eersten prijs, toen ging er bij ons allen op een kreet van vreugde en blijdschap, want evenals gij, jubelen ook wij met Uw overwinning. Groot, zeer groot is dan ook Uw succes en nauwelijks hadden wij de blijde tijding vernomen, of wij zijn aan het werk gegaan om U bij Uw terugkeer zoo feestelijk mogelijk te ontvangen. De tijd was hiervoor kort, doch wij hebben gedaan, wat wij konden doen en toen wij gereed waren, hebben wij met ongeduld Uw komst afgewacht. Eindelijk zijt gij in ons midden teruggekeerd, omringt door een groote schare belangstellenden en ik ben zoo vrij geweest deze kiosk te beklimmen om u namens alle aanwezigen, namens alle belangstellenden, laat mij liever zeggen, namens alle ingezetenen van Bergeik, hulde lof en dank te brengen voor het overgrote succes, waarmede gij heden zijt bekroond geworden. Wie had durven denken, mijne heeren, dat onze fanfare “De Echo der Kempen”, die keer op keer in een moeilijker strijdperk moet strijden, ook nu weer bekroond zou worden met den eersten prijs. Niemand, Mijne Heeren, had zoo iets kunnen noch durven verwachten, en toch is het gebeurd! Bekroond met het grootste succes, dat er voor U te behalen was. Gij hebt hierdoor Uw goeden naam weten hoog te houden. Gij hebt den roem, welke niet alleen in Bergeik maar geheel de Kempen door bekend is, dien roem hebt gij weten te verheffen, dien roem hebt gij verder en verder doen verspreiden en men zou haast niet meer mogen zeggen: “fanfare De Echo der Kempen” neen, Mijne Heeren, men zou gepaster kunnen zeggen: fanfare “De Roem der Kempen”. Aan wien Mijne Heeren, aan wien heeft onze fanfare dit schitterend succes te danken? Op de eerste plaats aan Uw wakkeren, ijverigen, eminenten directeur, de heer Aarts, die reeds meer dan vijf en twintig jaren de directie van onze fanfare in handen heeft, die gedurende de lange reeks van jaren kosten, tijd nog moeite heeft gespaard, maar alles heeft gedaan, wat in zijn vermogen was om onze fanfare op te voeren en te brengen op het peil waarop zij thans staat. Aan U daarom, mijnheer Aarts, een woord van dank, een woord van lof en hulde, want door Uw krachtdadig, onvermoeibaar en ijverig werken is onze fanfare komen te staan aan de spits van al haar zustervereenigingen. Moge gij dan mijnheer Aarts, nog vele jaren de directie van onze fanfare in handen hebben. Moge gij nog vele jaren de steunpilaar zijn van onze fanfare, dan ben ik er van overtuigd, dat onze fanfare zal zijn en blijven “de Roem der Kempen”. Aan U mijnheer Aarts, komt de grootste lof en eer toe, doch niet alle eer en alle lof komt U toe. Neen mijnheer Aarts, neen. Daar naast U, daar staan Uw dappere muzikanten, die zoo trouw Uw lessen hebben gevolgd, zij, die hun vrijen tijd hebben beschikbaar gesteld om de repetities bij te wonen, zij, die hun vrijen tijd hebben opgeofferd om hun partijen in te studeeren. Aan hen allen komt een woord van lof toe, want was er maar één onder hen geweest, die zijn partijen niet gekend had, voorzeker, gij zoudt dit overgoote succes niet bereikt hebben. Aan allen dus, aan allen, groot en klein, oud en jong, een woord van lof en dank. Een speciaal woord van hulde aan die muzikanten welke reeds meer dan tien, sommigen reeds meer dan vijf en twintig jaren lid zijn. Ja zelfs zijn er nog enkele, die van den beginne af lid zijn van onze fanfare. Aan deze oude, trouwe leden met hun taaien moed en volhardende ijver komt vooral een woord van hulde en dank toe, want zij zijn naast den directeur geweest - en ze zijn het nog – de steunpilaren van onze fanfare. Moge gij dan, oude, trouwe leden, nog vele jaren Uw beste krachten blijven wijden aan de muziek. Mogen de jongere muzikanten Uw voorbeeld navolgen, dan voorzeker zal onze fanfare ook in de toekomst groeien en bloeien.

Nog een enkel woord wil ik richten tot Uw geacht bestuur, dat wel niet muzikaal is, maar dat de goede harmonie onder U allen weet te bewaren, dat die schoone eensgezindheid, daardoor wordt een vereeniging sterk. En die schoone eensgezindheid heeft altijd in Uw gezelschap geheerscht, en was er al eens een wolkje aan de lucht, Uw geacht bestuur heeft dit in onderling overleg weten te verdrijven. Daarvoor breng ik hier Uw bestuur een woord van dank, vooral en speciaal een woord van dank aan Uw geachten Voorzitter, dan heer van Veldhoven, die bij iedere uitvoering, bij ieder uitstapje, bij elk feest, ja zelfs bijna op iedere repetitie tegenwoordig is. Aan hem, die zo trotsch is op onze fanfare, die alles opoffert aan de fanfare, die met hart en ziel voor de fanfare leeft, aan hem komt vooral een woord van dank toe. Hiermee wil ik niets ten nadeele zeggen van de andere bestuursleden, integendeel, ook zij zijn goede en degelijke bestuurders, doch ik mag Uw voorzitter toch wel noemen “den Beste der Besten”. Moge gij allen, Bestuur, Directeur en leden in eensgezindheid en vriendschap blijven samenwerken, dan vooral & dan voor voorzeker zal onze fanfare in lengte van dagen blijven groeien en blijven bloeien.

Na deze met veel vuur voorgedragen redevoering, die herhaaldelijk door applaus werd onderbroken en aan aan ’t slot een daverend applaus verwierf, bood de jongejuffrouw Piete van Veldhoven den directeur bloemen aan. Nadat de President de inwoners had bedankt voor hun belangstelling in het lot der fanfare en voor de aangebrachte versieringen, den heer Tilborghs voor zijn van veel waardeering getuigende rede, sprak de directeur ook nog een enkel woord en daarna gingen we naar de harmoniezaal van P. Verhees om alles op te bergen. Eer we uitelkander gingen, deelde de voorzitter nog mede, dat het feest des namiddags zou worden voortgezet. De heer H. Tilborghs beval de fanfare nog in den steun der bevolking aan en bood als bewijs van zijn goeden wil een muzieknummer aan, naar keuze van den directeur. Met den uitroep: “Leve de fanfare “De Echo der Kempen”! eindigde hij zijn krachtig opwekkend woord.

Spoedig gingen we nu naar huis en – de meesten althans - …….. naar bed.

Natuurlijk waren er ook, die dadelijk naar hun werk moesten. Hoe die er bij stonden, laat zich wel begrijpen. Gedronken was er echter niet, want daarvoor was ook geen gelegenheid geweest. De schooljongens kregen in den voormiddag vacantie, omdat de meesten wat moesten slapen. In den namiddag maakten we een wandeling door het dorp en den avond brachten we door in de harmoniezaal bij Piet Verhees. Daar werden we nog toegesproken door Dr. Hoynck van Papendrecht, die de fanfare een nieuw instrument (bugle) aanbood.

Laat werd het dezen avond niet. De meesten waren nog te vermoeid. Om half elf waren velen al naar huis en eer het twaalf uur was, was alles afgeloopen.

Agenda EDK

19/01 Solistenconcours

Solistenconcours in Bladel met deelname van 21 jeugdleden van de EDK

26/01 Repetitiedag slagwerkgroep

Repetitiedag slagwerkgroep van 10:00 uur tot 17:00 uur

02/02 Jaarvergadering slagwerkgroep

Jaarlijkse vergadering voor leden van de slagwerkgroep

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2020 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

DMC Firewall is a Joomla Security extension!