Privacyverklaring van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen

Het secretariaat van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen, gevestigd aan Tijmstraat 14 5571 HS Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Secr. Echo der Kempen
Tijmstraat 14
5571 HS Bergeijk
T: 06 – 5369 0322
E: info@echoderkempen.nl
I: https://www.echoderkempen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kon. Harmonie Echo der Kempen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deel uitmaakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Tijdsduur lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer
 • Toestemming gebruik persoonsgegevens
 • Toestemming gebruik fotomateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@echoderkempen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kon. Harmonie Echo der Kempen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren
 • Informatie verstrekken over verenigingsactiviteiten en relevante nieuwsfeiten
 • Om goederen bij u af te leveren
 • De Kon. Harmonie Echo der Kempen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons lidmaatschap van de muziekbond en verzekeringen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kon. Harmonie Echo der Kempen neemt,op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van De Kon. Harmonie Echo der Kempen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kon. Harmonie Echo der Kempen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle verzamelde persoonsgegevens: Tot 2 jaar na laatste contact, hierna worden uw volledige gegevens verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kon. Harmonie Echo der Kempen verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kon. Harmonie Echo der Kempen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Kon. Harmonie Echo der Kempen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@echoderkempen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De Kon. Harmonie Echo der Kempen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kon. Harmonie Echo der Kempen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@echoderkempen.nl

Scroll naar boven