Andere Tijden EDK: zegereeks houdt aan in Schijndel

andere_tijden_EDK1

ANDERE TIJDEN EDK – Ook in 1930 deed de fanfare Echo der Kempen weer mee aan een muziekwedstrijd. Deze keer wat dichter bij huis in Schijndel. Weer werd het een groot succes met het bekende feest na afloop. Aldus beschreven door F.J.C. Aarts in zijn handgeschreven boek “De Echo der Kempen”, wat door onze chroniquer Ger Antonis uit de mottenballen werd gehaald. Waarvoor dank!

Met ingang van 1 januari 1930 was de fanfare toegetreden tot de Nederlandse Federatie van harmonie- en fanfaregezelschappen. In september ’30 zou te Schijndel een federatieve wedstrijd plaats hebben en met algemeene stemmen werd besloten daaraan deel te nemen.

Het was bekend, dat de jury bij de Federatie Hooge eischen stelde en niet met de eerste prijzen gooide. Daarom waren vele leden van oordeel, dat we niet te hoog moesten beginnen, liefst niet hooger dan de eerste afdeling. De directeur zou daarover overleg plegen met de heer van Abeelen te Tilburg en deze gaf als zijn mening te kennen, dat het peil van onze vereeniging hoog genoeg stond om in te schrijven voor de afdeeling Uitmuntendheid. Zoo geschiedde dan ook. Toen de titels der verplichte nummers bekend waren, werd niet te lang gewacht met deze aan te schaffen en toen bleek, dat ze niet heel moeilijk waren. Ze lagen goed in onze macht. Het eene was “Le Diamant noir” ouverture par Francis Popy, het andere “Marche Heroique” par Dominique Bernard.

Toen we ze lang genoeg gerepeteerd en al herhaaldelijk uitgevoerd hadden, kwam de heer van Abeelen een paar repetities leiden de eerste keer op 19 augustus, de tweede keer op 2 september. Hij was, zoals altijd, zeer goed tevreden, al waren er natuurlijk aanmerkingen te maken. Op 7 september trokken we er met goede moed op af. Het vervoer had weer plaats met een groote bus van Jonkers te Valkenswaard en de gezelschapswagen van Corn. van Poppel te Bergeik. Het gezelschap bestond toen uit de navolgende personen

Dr. A. Hoynck van Papendrecht         Voorz.

J.G. van Moll                                       Ondervoorz. en Penn.                       

S.W. Aarts

Th. van Laarhoven

R. van Cruyssen

J. Franken

P.J. Verhees                                        secretaris

F.J.C. Aarts                                         directeur

W. Tilborghs   sax soprano     Jan Daniëls                 1e alto

Hub. Tilborghs sax soprano     Wim Verhoeven          2e alto

                                                (2e bugle)                    H. Schreuder   1e Cor

H. Verhoeven  sax alto                       Aug. Sengers   2e Cor 

Adr. Wils                     sax alto                       Adr. Hoeks                  3e Cor 

Jos Gijsbers     sax tenor                     Emiel Wouters            4e Cor 

H. Smets                     sax baryton                 Jac Hoeks                    1e baryton      

Jan Verhoeven            1e piston                     Ant. de Wit                 1e   id.

Luc Verhoeven            1e piston                     Th. Willems     2e   id. 

F. van Gompel 2e piston                     Ant. Verhoeven          1e tombone    

Theo Driedonkx          1e tompette                Willem Driedonkx       2e   id. 

A. Bergmans               2e   id.              Corn. Wils                   3e   id. 

Piet Verhees   Bugle solo                   F. Tilborghs     1e tuba

Adr. vd Ceelen                 id.               Frits van Herk 1e tuba

Jan. vd Ceelen      id.               Jan Driedonkx 2e tuba

Ant. vd Ceelen      id.               Corn. Sengers Bombardon mib.

F. Hoeks                           id.               Jos Vosters           id.  

Louis Verhoeven         1e Bugle                      Piet Smets                   Bombardon sib

Piet v.d. Ceelen             id.                            Jos v.d. Putte   Grosse Caisse

Wim v.d. Ceelen         2e Bugle                      Frans Franken petite Caisse

Frans Sengers 2e id.                          Hendri Franken           vaandrig

Frans Moeskops          3e Bugle                      Adr. Loos                     tromdrager

Frans Wouters            3e   id.              Piet Daniëls                muziekdrager

Adrianus Hendriks was ook lid en speelde 1e bugle, maar kon wegens ziekte niet meespelen. Wel was hij in zooverre hersteld, dat hij de reis kon meemaken. Het gezelschap telde toen dus 43 spelende leden.

We werden vergezeld door een 30-tal vrienden van de fanfare.

Om twaalf uur reden de autobussen aan de harmoniezaal weg en circa half twee waren we te Schijndel, waar we afstapten aan het café Verhulst-van Rooy, waar we werden opgewacht door onze commissaris van begeleiding, de heer Frans van Osch. Om twee uur begon de marschwedstrijd, om 3 uur de concertwedstrijd en circa 5 uur zouden wij moeten spelen. We gingen nu spoedig naar het feestterrein, keerden om half vier terug om de instrumenten te halen en na een marsch gespeeld te hebben, trokken wij er op af. We zouden ons best doen en verder maar afwachten. De jury bestond uit de heeren Ogier, oud kapelmeester te ’s Bosch, van Erp, oud militair kapelmeester te Leiden en de Morée, kapelmeester van de staf muziek van het 6e regiment te Breda.

In de afdeling Uitmuntendheid trad met ons op de fanfare “Ons Genoegen” uit Hees bij Nijmegen. Deze speelde eerst. Daarna kwamen wij aan de beurt. Het was een goede ruime kiosk, met goede lessenaars, voorzien van ijzertjes voor ’t vastleggen van de muziek, dus alles goed in orde. De uitvoering liep goed van stapel. Het publiek scheen ook wel tevreden, want een luid applaus viel ons na elk nummer ten deel. Vol spanning werd nu de uitspraak der jury afgewacht. Al spoedig kwam de Algemeen secretaris de Federatie de heer J.P. Harmsen naar de muziektent en deelde de uitslag mee.

“Ons Genoegen” te Hees 49 + 44 = 93 p.. “Echo der Kempen” te Bergeik 53 + 54 punten = 107 punten. Eerste Prijs. Een luid “Hoera!” van de muzikanten en toehoorders weerklonk over het terrein. Alvorens we de muziektent verlieten, speelden we nog de mooie marsch “On the Gilanten Deck” van Alford, die ook zeel veel bijval verwierf. En toen naar beneden! Van alle zijden werden we gefeliciteerd met het schitterende succes. De prijs was gewonnen, maar hij was naar ieder oordeel ook verdiend. De voorzitter der jury, de heer Ogier, zei tot de directeur: “Zeg aan Uw Burgemeester, dat hij trotsch kan zijn op zijn fanfare. Je hebt goede bassen. Ze hebben ook in de forto’s een nobele klank”. Met de marsch “Souvenir de Ballent” trokken we van het terrein naar café van Hulst-van Rooy. Nadat we onder het drinken van een potje bier het verloop der uitvoering enz. druk besproken hadden en onderwijl wat uitgerust waren, trokken we met “Marsche de l’Avenir” van Rousseau het dorp door, hier en daar eens halt houdende, zoals dat gaat bij dergelijke gelegenheden. De Bergeiksche jongelui voorop, daarna het bestuur, waarbij zich Kapelaan van de Spijker had aangesloten daarna de leden. Onmiddellijk na de bekendmaking van de uitslag was deze telefonisch naar Bergeik geseind, waar zich dadelijk alle handen repten om de bekroonde fanfare een waardige ontvangst te bereiden.

Circa zeven uur vertrokken we te Schijndel. Onder stroomende regen kwamen we te Eindhoven aan, waar op de Markt werd aangelegd en te circa negen uur waren we te Bergeik in ’t Eind. Bij café Wils-Bruyns, waar ondanks het slechte weer een eereboog was geplaatst, stapten we af. Met een luid: “Leve de Fanfare!” werden we ontvangen. Door het dochtertje van het overleden werkende lid Jan Hendriks werd onder een toepasselijk toespraakje de directeur een mooi bouquet aangeboden. Toen ging het weer verder. Wegens het slechte weer kon er geen sprake zijn met een marsch het dorp binnen te trekken. We bestegen dus weer de autobussen en reden naar de harmoniezaal van Piet Verhees. Ondanks de regen waren honderden menschen op de been. Weer steeg bij het binnenkomen een luid “Leve de fanfare! Leve de directeur!” uit de menigte op. De jongeheer Antoon Loos, adspirant lid der fanfare, bood de directeur een mooie krans aan. De nieuwe Burgemeester was met zijn echtgenoote expresselijk naar Bergeik gekomen om de fanfare te begroeten en haar zijn gelukwenschen aan te bieden. Zijn bedoeling was geweest dit te doen op her Raadhuis, maar door het regenweer kon dit niet. Toen het bestuur der fanfare, het Dagelijksch Bestuur der gemeente en eenige dames op het podium hadden plaats genomen, nam de Burgemeester het woord. Zijnedelachtbare verklaarde met veel genoegen van Maarheeze naar Bergeik te zijn gekomen, om de fanfare geluk te wenschen met het schitterende succes van deze dag. Hij bracht hulde aan de directeur en aan de werkende leden voor hun ijver en volharding, hun eensgezinde samenwerking en hun durf. Spieker hoopte, dat de fanfare op deze weg zal voort gaan en beloofde haar gaarne zijn steun. Hierna werd nog het woord gevoerd door de president, Dr. Hoynck van Papendrecht en door de heer Henri Tilborghs, waarna de directeur, de heer Aarts, dank bracht aan de Edelachtbare heer Burgemeester, aan de president en de heer Tilborghs, aan de inwoners voor hun blijken van belangstelling en ten slotte aan zijn wakkere muzikanten.

Intusschen was de regen opgehouden en daarom werd besloten op de mooi verlichte en versierde kiosk een paar nummertjes ten beste te geven. Ter eere van de Burgemeester en Mevrouw, beide Bosschenaars, werd ook gespeeld de Marche populaire of te wel de Bossche March van Joh. Wierts. Tot slot werd ter eere der Bergeikenaren, als blijk van dankbaarheid voor de schitterende ontvangst, die zij ons hadden bereid, een krachtig “Lang zullen zij leven!” gespeeld. Hiermee waren de feesten van deze dag afgeloopen. Wel bleef men nog eenige tijd gezellig in de harmoniezaal bijeen, waar door de waard, de heer Verhees, aan de directeur nog een prachtig bloemstuk werd aangeboden. Op maandag 3 september kwamen Bestuur en leden om zeven uur bij Piet Verhees bij elkaar om het feest voort te zetten. Begonnen werd met een muzikale wandeling door het dorp. Circa negen uur waren we weer in de harmoniezaal, waar de avond onder het drinken van een glas bier, het rooken van een goede sigaar, aangeboden door de President, onder zang en voordracht werd doorgebracht. Zeer voldaan en met het vaste voornemen op de ingeslagen weg voort te gaan, keerden de fanfareleden huiswaarts. Het bestuur en de directeur ontvingen tal van felicitaties van vrienden en bekenden en van de zuster vereenigingen uit de omgeving.

Wat de jury van onze uitvoering der stukken zei.

In het maandblad, officieel orgaan van de Nederl. Federatie, van 1 November 1930, dat het verslag van het concours te Schijndel bevatte, stond van onze fanfare het volgende te lezen:

2. Echo der Kempen Bergeik N.Br.

Ook dit korps speelde eerst de ouverture “Le Diamant Noir” en gaf van deze mooie compositie een zeer goede uitvoering. Een mooie majestueuse inzet en prachtig van klank. Allegro zeer goed van opvatting, doch het andante werd ook hier te veel getrokken. (zie aanmerkingen van het eerste korps). Technisch alles keurig verzorgd, ook de stemming. De tegenmelodie op pag. 11 kan er nog meer uit. In (8) 4e en 8e maat hoorde men niet de geheele toon ladder. In het algemeen een zeer goede uitvoering; uitmuntende directie; er zat wat men noemt muziek in. Voor dit nummer 53 punten.

2e nummer. “Marche Héroique”. De fanfares bij het begin moeten nog wat scherper worden afgestooten, dan zal het nog pittiger klinken. In A. kwamen de bovenstemmen er niet genoeg door, het geheel was echter zeer goed van klank. C. Mooi en het Andantino muzikaal opgevat. Natuurlijk men zou de melodie nog wat meer rubato kunnen spelen, doch is een persoonlijke opvatting. In E. Werd hier een mooie climax bereikt. Het geheel maakte een voortreffelijke indruk, waardoor voor dit nummer 54 punten konden genoteerd worden: dus in totaal 107 punten, dus 1e prijs.

Feestavond
Bij gelegenheid van ’t behalen van de eerste prijs te Schijndel beloofde de voorzitter namens het bestuur aan de leden een gezellige feestavond. Deze had plaats op zaterdag 11 October. Om zeven uur werden de leden getracteerd op worstebroodjes met koffie. Daarna verscheen de heer van Bussel, humorist te Weert, op het podium, die de leden de heele avond met zijn voordrachten zeer aangenaam bezig hield. “We hebben nog nooit zoo’n goede komiek gehad!” Dat was de algemene roep. Zeer voldaan keerden allen huiswaarts.

Scroll naar boven